Kto to jest Notariusz i co robi Notariusz.

Notariusz, często zwany również rejentem (wywodzi się od słowa regent, czyli osoba uprawniona, sprawująca władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków) – osoba powołana przez ministra sprawiedliwości. Notariusz jest upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych.

Notariusz za swoje czynności pobiera taksę notarialną. Taksa notarialna to opłata ustalana zgodnie z rozporządzeniem ministra. Wielkość opłaty jest uzależniona od typu działania oraz wartości przedmiotu czynności notarialnej.
Rejent jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn, pobiera i odprowadza do sądu opłaty sądowe.
Potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej dokumenty trzeba dostarczyć do kancelarii notarialnej przed umówionym wcześniej terminem dokonania czynności, aby umożliwić szczegółową ich analizę. Wcześniejsza analiza dokumentów pozwoli na bezpieczne i sprawne sporządzenie czynności notarialnej.

Jakie dokumenty trzeba złożyć do notariusza

Dokumenty powinno się złożyć w oryginale. Notariusz Koszalin dokona analizy ich prawidłowości, oceni także, czy tworzą wystarczającą podstawę sporządzenia czynności. Dzięki dogłębnej analizie przedstawionych dokumentów notariusz może, w myśl art. 80 ustawy Prawo o notariacie, czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów stron czynności notarialnej.

Comments are closed.